Reklamaèní list      
           
Prodávající:   Morex spol. S r.o.     IÈ: 485 33 157
    Nádražní 481     Tel/Fax: 573 370 115
    768 33 Morkovice – Slížany     E-mail: morex@post.cz
           
Kupující:   Fakturaèní adresa:      
       
       
       
    Tel:  
           
Dodáno dne:      
Faktura è.:      
           
  Èíslo položky Reklamované množství cena/ks bez DPH Celkem Zjištìné závady
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Lhùta pro oznámení reklamace: Nejpozdìji do 2 pracovních dnù od doruèení
* není dotèeno právo z vadného plnìní dle zákona è. 89/2012 SB          
           
Zpùsob vyøízení reklamace požadovaný kupujícím:
a) výmìna, oprava    
b) sleva    
*oznaète vybraný zpùsob          
Reklamace odeslána dne:  
______________________________________________________________________          
Vyplòuje prodávající          
Vyjádøení k reklamaci  
   
   
   
   
Dne: